• สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

  สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (สททร.)

 • พันธกิจหลัก

  สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (สททร.) เริ่มก่อตั้งจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัทนำเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, มัคคุเทศก์, ชุมชนท่องเที่ยว และหน่วยงานการศึกษา โดยทุกภาคส่วนได้มีความเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนั้นสามารถสร้างผลกระทบทางบวก ให้กับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้แนวความคิด "สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ "

   

  นิยาม “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบประเทศไทย”

  การท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยที่มีความหลากหลาย ก่อให้เกิดประโยชน์องค์รวมต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งมีการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกอย่างรับผิดชอบร่วมกันทุกภาคส่วน”

  พันธกิจ

  • ประสานงานด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
  • รณรงค์และสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  • วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อประสานงานด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
  • เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
  • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้มีมาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
  • เพื่อศึกษาและพัฒนางานวิจัยด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

  January 23, 2020 · RT Spirit,Responsible Travel,ภูฏาน,ความยั่งยืน,กองทุน
  ในปัจจุบันโลกของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจ ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นักที่หลายๆคนเลือกที่จะเดินทางไปสัมผัส เพราะนอกจากสถานที่เหล่านั้นจะมีชื่อเสียงแล้ว ยังมีวัฒนธรรม ธรรมชาติที่เชิญชวนให้เราอยากไปสัมผัสความแปลกใหม่ที่ไม่สามารถหาได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเราสามารถนำสิ่งเหล่านั้นกลับมาต่อ...
  January 23, 2020 · RT Spirit,Responsible Travel,การกระจายรายได้,ล่องแก่งหนานมดแดง,พัทลุง
  การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หลายคนอาจจะตีความได้หลายรูปแบบตามความเข้าใจ เช่น การเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทำให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้แหล่งท่องเที่ยวอยู่คู่กับเราให้นานที่สุด Responsible Tourism (RT) ยังเป็นประโยชน์ต่อคนในพื้...
  ในช่วงที่ผ่านมาในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียเริ่มตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีการจัดการการใช้ทรัพยากรที่มีในพื้นที่ชุมชนให้คุ้มค่ามากที่สุด รวมไปถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีรูปแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก, ขวดน้ำ, หลอด หรือสิ่งของที่ทำม...
  More Posts
 • สมัครสมาชิก

  ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. ดาวน์โหลดและกรอกเอกสารใบสมัครและเกณฑ์การสมัครสมาชิก 
  2. ส่งไฟล์ PDF ใบสมัครและเกณฑ์การสมัครสมาชิก พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร กลับมาที่ thairesponsibletourism@gmail.com 
  3. ชำระค่าสมาชิก (ทางสมาคมจะแจ้งรายละเอียดการชำระเงินผ่านทาง email เมื่อผ่านการพิจารณา)

 • สมาชิก

  สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

 • ติดต่อเรา

  สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

All Posts
×