• สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

  สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (สททร.)

 • พันธกิจหลัก

  สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (สททร.) เริ่มก่อตั้งจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัทนำเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, มัคคุเทศก์, ชุมชนท่องเที่ยว และหน่วยงานการศึกษา โดยทุกภาคส่วนได้มีความเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนั้นสามารถสร้างผลกระทบทางบวก ให้กับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้แนวความคิด "สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ "

   

  นิยาม “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบประเทศไทย”

  การท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยที่มีความหลากหลาย ก่อให้เกิดประโยชน์องค์รวมต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งมีการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกอย่างรับผิดชอบร่วมกันทุกภาคส่วน”

  พันธกิจ

  • ประสานงานด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
  • รณรงค์และสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  • วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อประสานงานด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
  • เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
  • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้มีมาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
  • เพื่อศึกษาและพัฒนางานวิจัยด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

  Positive Changes x SE (Social Enterprise) x CBTs (Community Based-Tourisms) เนื่องจากช่วง COVID-19 เรายังต้องให้ความร่วมมือกับคุณหมออย่างรับผิดชอบด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing โดยการทำงานที่บ้าน (WFH: Work From Home) เหตุการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย...
  ในปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาอย่างรอบด้าน ซึ่งการพัฒนาก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในหลายๆประเทศมีพื้นที่ป่าลดน้อยลง พื้นที่ป่าถูกแทนที่ด้วยตึกรามบ้านช่อง ซึ่งมาพร้อมกับความเจริญมากมาย แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว หลายๆประเทศก็ยังคงมีสภาพแวดล้อมที่ปกคลุมไปด้วยพื้นที่...
  ขยะ เรียกได้ว่า เป็นปัญหาที่ใหญ่ระดับประเทศ ไม่ว่าจะมีวิธีการช่วยรณรงค์เพื่อลดขยะมากแค่ไหน แต่มันก็ไม่สามารถที่จะกำจัดขยะให้หายสาบสูญได้ อีกทั้งยังเชื่อว่า “ ขยะ ” เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับเรามานานแสนนานแต่ด้วยความเคยชินกับปัญหาเหล่านี้ จึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจกันมากนัก เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่า เจ้...
  More Posts
 • สมัครสมาชิก

  ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. ดาวน์โหลดและกรอกเอกสารใบสมัครและเกณฑ์การสมัครสมาชิก 
  2. ส่งไฟล์ PDF ใบสมัครและเกณฑ์การสมัครสมาชิก พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร กลับมาที่ thairesponsibletourism@gmail.com 
  3. ชำระค่าสมาชิก (ทางสมาคมจะแจ้งรายละเอียดการชำระเงินผ่านทาง email เมื่อผ่านการพิจารณา)

 • สมาชิก

  สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

 • ติดต่อเรา

  สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

All Posts
×