• สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

  สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (สททร.)

 • พันธกิจหลัก

  สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (สททร.) เริ่มก่อตั้งจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัทนำเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, มัคคุเทศก์, ชุมชนท่องเที่ยว และหน่วยงานการศึกษา โดยทุกภาคส่วนได้มีความเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนั้นสามารถสร้างผลกระทบทางบวก ให้กับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้แนวความคิด "สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ "

   

  นิยาม “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบประเทศไทย”

  การท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยที่มีความหลากหลาย ก่อให้เกิดประโยชน์องค์รวมต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งมีการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกอย่างรับผิดชอบร่วมกันทุกภาคส่วน”

  พันธกิจ

  • ประสานงานด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
  • รณรงค์และสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  • วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อประสานงานด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
  • เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
  • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้มีมาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
  • เพื่อศึกษาและพัฒนางานวิจัยด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

  อพท. ร่วมกับ TRTA เชื่อมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ตลาดโลกในงาน PATA Travel Mart 2019 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับทีมผู้ประกอบการจากสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Thai Responsible Tourism Association: TRTA) เพื่อเชื่อมโยงสู่การ...
  ถ้าไม่มีอะไร...ในหมู่บ้าน แต่อยากทำท่องเที่ยว จะทำอย่างไรดี ? เอาฉบับย่อๆ 2 เรื่องที่น่าจะพอช่วยได้ •กิจกรรมท่องเที่ยว จริงๆ แล้วมีหลายสิ่งให้นักท่องเที่ยวไปแล้วมีอะไรให้ทำ อย่างเช่น การพาเดินชมหมู่บ้าน (village walk) ชุมชนแทบไม่ต้องลงทุนอะไร แต่จะมีขั้นตอนการพัฒนาเส้นทางก่อนพาชม ต้องมีการสำรวจ...
  อะไรคือการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ? การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) หรือเราเรียกสั้นๆว่า RT ได้รับการนิยามเป็นครั้งแรกในปี 2002 ในเวทีประชุม World Summit ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เมือง Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้ และนำประยุกต์ใช้ในงาน World Tourism...
  More Posts
 • สมัครสมาชิก

  ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. ดาวน์โหลดและกรอกเอกสารใบสมัครและเกณฑ์การสมัครสมาชิก 
  2. ส่งไฟล์ PDF ใบสมัครและเกณฑ์การสมัครสมาชิก พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร กลับมาที่ thairesponsibletourism@gmail.com 
  3. ชำระค่าสมาชิก (ทางสมาคมจะแจ้งรายละเอียดการชำระเงินผ่านทาง email เมื่อผ่านการพิจารณา)

 • สมาชิก

  สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

 • ติดต่อเรา

  สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

All Posts
×