Return to site

อพท. ร่วมกับ TRTA เชื่อมการท่องเที่ยวชุมชนสู่ตลาดโลก

อพท. ร่วมกับ TRTA เชื่อมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ตลาดโลกในงาน PATA Travel Mart 2019

broken image

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพ. ร่วมกับทีมผู้ประกอบการจากสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Thai Responsible Tourism Association: TRTA) เพื่อเชื่อมโยงสู่การขายกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) ที่ยกระดับคุณภาพในเวทีนานาชาติที่งาน PATA TRAVEL MART 2019 ณ เมือง Nur-Sultan ประเทศคาซัคสถาน

broken image

ที่ผ่านมาสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA) ได้ทำงานพัฒนาร่วมกับ อพท. เรามีโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนรวมไปถึงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดด้วยกันมาตลอด เช่น โครงการ CBT Business Matching จับคู่ธุรกิจ 30 ชุมชน 30 ผู้ประกอบการ, โครงการการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 8 คลัสเตอร์ เป็นต้น

ในปีนี้ เราจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้วยแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมทั้งนำสินค้าทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากการพัฒนาที่ผ่านมานั้น ไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการจากต่างประเทศทั้งทวีปยุโรป, อเมริกา, อเมริกาใต้, เอเชีย และออสเตรเลีย โดยมีบริษัท SiamRise Travel และ Andaman Discoveries เป็นตัวแทนสมาคมไปร่วมงานประชาสัพันธ์ครั้งนี้ด้วย

broken image

ขอขอบคุณ อพท. ที่ร่วมสนับสนุนสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในการประชาสัมพันธ์ CBT Product ให้โลกได้รู้จักประเทศไทยในมุมที่แตกต่างออกไป ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน Sustainable Tourism & Community-based Tourism อย่างเป็นรูปธรรม