• สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

  สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (สททร.)

 • พันธกิจหลัก

  สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (สททร.) เริ่มก่อตั้งจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัทนำเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, มัคคุเทศก์, ชุมชนท่องเที่ยว และหน่วยงานการศึกษา โดยทุกภาคส่วนได้มีความเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนั้นสามารถสร้างผลกระทบทางบวก ให้กับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้แนวความคิด "สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ "

   

  นิยาม “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบประเทศไทย”

  การท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยที่มีความหลากหลาย ก่อให้เกิดประโยชน์องค์รวมต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งมีการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกอย่างรับผิดชอบร่วมกันทุกภาคส่วน”

  พันธกิจ

  • ประสานงานด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
  • รณรงค์และสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  • วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อประสานงานด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
  • เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
  • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้มีมาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
  • เพื่อศึกษาและพัฒนางานวิจัยด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

  Positive Changes x SE (Social Enterprise) x CBTs (Community Based-Tourisms) เนื่องจากช่วง COVID-19 เรายังต้องให้ความร่วมมือกับคุณหมออย่างรับผิดชอบด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing โดยการทำงานที่บ้าน (WFH: Work From Home) เหตุการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย...
  ในปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาอย่างรอบด้าน ซึ่งการพัฒนาก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในหลายๆประเทศมีพื้นที่ป่าลดน้อยลง พื้นที่ป่าถูกแทนที่ด้วยตึกรามบ้านช่อง ซึ่งมาพร้อมกับความเจริญมากมาย แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว หลายๆประเทศก็ยังคงมีสภาพแวดล้อมที่ปกคลุมไปด้วยพื้นที่...
  ขยะ เรียกได้ว่า เป็นปัญหาที่ใหญ่ระดับประเทศ ไม่ว่าจะมีวิธีการช่วยรณรงค์เพื่อลดขยะมากแค่ไหน แต่มันก็ไม่สามารถที่จะกำจัดขยะให้หายสาบสูญได้ อีกทั้งยังเชื่อว่า “ ขยะ ” เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับเรามานานแสนนานแต่ด้วยความเคยชินกับปัญหาเหล่านี้ จึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจกันมากนัก เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่า เจ้...
 • สมัครสมาชิก

  ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. ดาวน์โหลดและกรอกเอกสารใบสมัครและเกณฑ์การสมัครสมาชิก 
  2. ส่งไฟล์ PDF ใบสมัครและเกณฑ์การสมัครสมาชิก พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร กลับมาที่ thairesponsibletourism@gmail.com 
  3. ชำระค่าสมาชิก (ทางสมาคมจะแจ้งรายละเอียดการชำระเงินผ่านทาง email เมื่อผ่านการพิจารณา)

 • สมาชิกผู้ประกอบการ

  สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

 • สมาชิกชุมชนท่องเที่ยว

  สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

 • สมาชิกนักวิชาการและบุคคลทั่วไป

  สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

  broken image

  ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช

  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  broken image

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  broken image

  คุณวรางคณา ปะสะสุข
  มัคคุเทศก์

  broken image

  คุณพโยม วิริยะ
  มัคคุเทศก์

  broken image

  คุณปาฐกรณ์ แก้วมรกต

  สมาชิกอิสระ

 • ติดต่อเรา

  สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ